1. OsloDj.no er en tjeneste på internett der privatpersoner og bedrifter (heretter ”Brukeren”) kan laste ned kontaktinformasjon til aktuelle djer brukeren selv ønsker og kontakte. Brukeren vil også få hjelp av Oslodj i etterkant for tilbud om bistand enten praktisk eller teknisk. All informasjon som er lastet ned er forbehold deg alene og skal ikke deles eller publiseres med andre.

2. Ved å registrere deg på tjenesten når du laster ned en «DJ» aksepterer du disse vilkårene.

3. Brukeren er selv ansvarlig for at de opplysninger som oppgis på brukerprofilen til enhver tid er korrekte. Videre er Brukeren ansvarlig for at forespørselen inneholder relevante og riktige opplysninger om det arbeid som ønskes utført. Brukeren er ansvarlig for at oppdraget og annet brukerpublisert innhold som publiseres på oslodj.no ikke er lovstridig, eller på annen måte urimelig eller støtende. Oslodj.no er ikke ansvarlig for Brukerens brudd på brukervilkårene eller lovgivningen, og Brukeren skal holde Oslodj.no skadesløs for ethvert ansvar som måtte følge av slike forhold.

4. Brukerens anbudsutlysning vil legges ut på OsloDj.no eller gis til den aktuelle djen som du har «lastet» ned. Brukerpublisert materiale på Oslodj.no kan bli benyttet i markedsføring av tjenesten. Brukeren samtykker å motta e-poster relatert til jobben som legges ut eller vedrørende DJen som lastes ned. Brukeren samtykker også til å motta nyhetsbrev fra oslodj.no tilsendt elektronisk. E-poster og nyhetsbrev fra oslodj.no kan også inneholde informasjon og markedsføring fra våre samarbeidspartnere. Brukeren kan selv melde seg av nyhetsbrevet.

5. Dersom en anbudsutlysning anses for å være i strid med brukervilkårene, har oslodj.no rett til å fjerne eller endre denne. Videre har oslodj.no rett til å endre på en anbudsutlysnings innhold, utseende og inndeling uten forutgående varsel. Innhold fra brukeren som er i strid med brukeravtalen eller norsk lov, må ikke lastes opp eller publiseres på oslodj.no. Brudd på bestemmelsen her kan medføre utestengning fra tjenesten. Det er ikke lov å laste opp eller publisere innhold som

  • er diskriminerende, rasistisk, pornografisk, blasfemisk, ærekrenkende eller truende. Mobbing og hetsende utsagn er også forbudt.
  • strider mot markedsføringsloven eller alkohol- og tobakksloven
  • krenker eller griper inn i en tredjeparts immaterielle rettigheter. Dette gjelder særlig opphavsretten til film, video, musikk og dataprogrammer. Ved tilgjengeliggjøring av rettighetsbeskyttet materiale, er det påkrevd at rettighetshaver har godkjent handlingen kan karakteriseres som ”spam”, verving eller annen form for reklame
  • annet innhold som er i strid med Norsk lov eller som er egnet til å støte eller krenke andre

 

6. Oslodj.no er en ren formidlingstjeneste mellom Brukeren og djer/artister. Oslodj.no er ikke en del av avtalen mellom Brukeren og dj/artistene, og har intet ansvar for eventuelle forhold som oppstår i avtaleforholdet dem imellom. Untatt her er når brukeren har engasjert Oslodj til å avholde et konkret arrangement iht en avtale.

7. Forespørselen eller informasjonen som lastes ned, kan ikke anses som bindende kontrakter og forespørslen kan oppdateres og endres av brukeren. Brukeren bør inngå konkrete avtaler med den enkelte DJ/Artist før utførelsen av det enkelte oppdrag. OsloDJ.no er ikke part og bærer intet ansvar under slike avtaler gjort direkte med en DJ.

8. OsloDJ.no kan ikke holdes ansvarlig for tekniske feil eller andre forhold som gjør at tjenesten svekkes eller forringes, for eksempel ved nedetid for servere, teknisk svikt på nettsiden, eller andre lignende forhold.

9. OsloDj.no tilstreber å tilby seriøse Djer og artister til sidens brukere. Oslodj.no anser det derfor som ønskelig at sidens brukere evaluerer Djen etter at oppdraget er fullført. OsloDj.no påtar seg ikke ansvar for eventuelle brukerevalueringer som oppfattes som krenkende, støtende, usanne eller på en hvilken som helst annen måte urimelige. Artistene og djene kan skrive tilsvar til slike evalueringer som her er omtalt. OsloDj.no påtar seg ikke ansvar for eventuelle tilsvar som oppfattes som krenkende, støtende, usanne eller på en hvilken som helst annen måte urimelige. For å kunne publisere en evaluering kreves fullt navn av brukeren. Vi tillater ikke anonyme evalueringer.

10. OsloDj.no forbeholder seg retten til å endre eller fjerne tekst i annonser eller forespørsler, dersom teksten inneholder formuleringer i forhold til utførelsen av oppdraget som anses for å kunne være i strid med god forretningsskikk eller lover og regler, eller dersom teksten på annen måte anses som støtende eller upassende. Oslodj.no pådrar seg ikke noen form for ansvar ved fjerning eller endring av tekst. Ved mistanke om handlinger som er i urettmessige eller i strid med god skikk fra Brukerens side, herunder fiktive eller villedende anbud, vil OsloDj.no kunne sette Brukeren i karantene, med melding om å kontakte Oslodj.no omgående. Inntil Brukeren tar kontakt for å oppklare situasjonen, vil tilgangen til tjenesten være redusert eller sperret for Brukeren.

11. Når Brukeren legger ut en annonse eller forespørsler på Oslodj.no, vil det ta noe tid før annonsen blir publisert på nettsidene. Dette fordi vårt kundesenter vil sikre at overskriften på anbudet er betegnende for etterlyst tjeneste og at annonsen henføres til riktig kategori på Oslodj.no.