Vilkår

Vilkår ved bruk av nettjenesten

Dette «kjøpet» omhandler ingen bindene avtale men kun for at du skal få laste ned kontaktinformasjon på Dj eller for å få et tilbud på leie av utstyr til ditt arrangement.

OsloDj tar ikke ansvar for kontaktinformasjonen som blir gitt til de Djene du velger å hente kontaktinformasjonen til.

OsloDj er på ingen måte ansvarlig for hendelser, erstatning, tap eller lignende ved å booke Djer direkte.

Denne tjenesten er kun for å fremme Djene og gi deg muligheten til å eventuelt booke en DJ selv.

Alle kunder kan på en normal måte la OsloDj håndtere en bestilling. Dette må gjøres i en egen mail eller ved å fylle inn et bookingskjema på kontakt oss siden vår. Først når du inngår en direkte avtale med OsloDj gjelder andre vilkår og regler knyttet til en avtale mellom oss og deg som kunde.

Du tilater at kontaktinformasjonen din blir gitt til en medarbeider hos oss for videre oppfølging av deg, utsending av tekniske tilbud eller annet.

Vi tar forbehold om feil i bilder, tekst eller annet som finnes på våre nettsider.

Ved å bruke OsloDj sine «gratis» tjenester fritar du OsloDj fra all skyld eller lignende i tvistesaker eller anent med de registrerte Djene.

Du kan når som helst få slettet din informasjon om deg på våre sider, database, kunderegister m.m utenom informasjon som er tilknyttet et ferdigstilt arrangement der detaljene dine kan være underdokumentasjonsgrunnlaget for regnskapet iht regnskapsloven.

Generelle vilkår for nettsted

1. OsloDj.no er en tjeneste på internett der privatpersoner og bedrifter (heretter ”Brukeren”) kan laste ned kontaktinformasjon til aktuelle djer brukeren selv ønsker og kontakte. Brukeren vil også få hjelp av Oslodj i etterkant for tilbud om bistand enten praktisk eller teknisk. All informasjon som er lastet ned er forbehold deg alene og skal ikke deles eller publiseres med andre.

 1. Ved å registrere deg på tjenesten når du laster ned en «DJ» aksepterer du disse vilkårene.
 2. Brukeren er selv ansvarlig for at de opplysninger som oppgis på brukerprofilen til enhver tid er korrekte. Videre er Brukeren ansvarlig for at forespørselen inneholder relevante og riktige opplysninger om det arbeid som ønskes utført. Brukeren er ansvarlig for at oppdraget og annet brukerpublisert innhold som publiseres på oslodj.no ikke er lovstridig, eller på annen måte urimelig eller støtende. Oslodj.no er ikke ansvarlig for Brukerens brudd på brukervilkårene eller lovgivningen, og Brukeren skal holde Oslodj.no skadesløs for ethvert ansvar som måtte følge av slike forhold.
 3. Brukerens anbudsutlysning vil legges ut på OsloDj.no eller gis til den aktuelle djen som du har «lastet» ned. Brukerpublisert materiale på Oslodj.no kan bli benyttet i markedsføring av tjenesten. Brukeren samtykker å motta e-poster relatert til jobben som legges ut eller vedrørende DJen som lastes ned. Brukeren samtykker også til å motta nyhetsbrev fra oslodj.no tilsendt elektronisk. E-poster og nyhetsbrev fra oslodj.no kan også inneholde informasjon og markedsføring fra våre samarbeidspartnere. Brukeren kan selv melde seg av nyhetsbrevet.
 4. Dersom en anbudsutlysning anses for å være i strid med brukervilkårene, har oslodj.no rett til å fjerne eller endre denne. Videre har oslodj.no rett til å endre på en anbudsutlysnings innhold, utseende og inndeling uten forutgående varsel. Innhold fra brukeren som er i strid med brukeravtalen eller norsk lov, må ikke lastes opp eller publiseres på oslodj.no. Brudd på bestemmelsen her kan medføre utestengning fra tjenesten. Det er ikke lov å laste opp eller publisere innhold som
 • er diskriminerende, rasistisk, pornografisk, blasfemisk, ærekrenkende eller truende. Mobbing og hetsende utsagn er også forbudt.
 • strider mot markedsføringsloven eller alkohol- og tobakksloven
 • krenker eller griper inn i en tredjeparts immaterielle rettigheter. Dette gjelder særlig opphavsretten til film, video, musikk og dataprogrammer. Ved tilgjengeliggjøring av rettighetsbeskyttet materiale, er det påkrevd at rettighetshaver har godkjent handlingen kan karakteriseres som ”spam”, verving eller annen form for reklame
 • annet innhold som er i strid med Norsk lov eller som er egnet til å støte eller krenke andre
 1. Oslodj.noer en ren formidlingstjeneste mellom Brukeren og djer/artister. Oslodj.no er ikke en del av avtalen mellom Brukeren og dj/artistene, og har intet ansvar for eventuelle forhold som oppstår i avtaleforholdet dem imellom. Untatt her er når brukeren har engasjert Oslodj til å avholde et konkret arrangement iht en avtale.
 2. Forespørselen eller informasjonen som lastes ned, kan ikke anses som bindende kontrakter og forespørslen kan oppdateres og endres av brukeren. Brukeren bør inngå konkrete avtaler med den enkelte DJ/Artist før utførelsen av det enkelte oppdrag. OsloDJ.no er ikke part og bærer intet ansvar under slike avtaler gjort direkte med en DJ.
 3. OsloDJ.no kan ikke holdes ansvarlig for tekniske feil eller andre forhold som gjør at tjenesten svekkes eller forringes, for eksempel ved nedetid for servere, teknisk svikt på nettsiden, eller andre lignende forhold.
 4. OsloDj.no tilstreber å tilby seriøse Djer og artister til sidens brukere. Oslodj.no anser det derfor som ønskelig at sidens brukere evaluerer Djen etter at oppdraget er fullført. OsloDj.no påtar seg ikke ansvar for eventuelle brukerevalueringer som oppfattes som krenkende, støtende, usanne eller på en hvilken som helst annen måte urimelige. Artistene og djene kan skrive tilsvar til slike evalueringer som her er omtalt. OsloDj.no påtar seg ikke ansvar for eventuelle tilsvar som oppfattes som krenkende, støtende, usanne eller på en hvilken som helst annen måte urimelige. For å kunne publisere en evaluering kreves fullt navn av brukeren. Vi tillater ikke anonyme evalueringer.
 5. OsloDj.no forbeholder seg retten til å endre eller fjerne tekst i annonser eller forespørsler, dersom teksten inneholder formuleringer i forhold til utførelsen av oppdraget som anses for å kunne være i strid med god forretningsskikk eller lover og regler, eller dersom teksten på annen måte anses som støtende eller upassende. Oslodj.no pådrar seg ikke noen form for ansvar ved fjerning eller endring av tekst. Ved mistanke om handlinger som er i urettmessige eller i strid med god skikk fra Brukerens side, herunder fiktive eller villedende anbud, vil OsloDj.no kunne sette Brukeren i karantene, med melding om å kontakte Oslodj.no omgående. Inntil Brukeren tar kontakt for å oppklare situasjonen, vil tilgangen til tjenesten være redusert eller sperret for Brukeren.
 6. Når Brukeren legger ut en annonse eller forespørsler på Oslodj.no, vil det ta noe tid før annonsen blir publisert på nettsidene. Dette fordi vårt kundesenter vil sikre at overskriften på anbudet er betegnende for etterlyst tjeneste og at annonsen henføres til riktig kategori på Oslodj.no.

Generelle Vilkår

Gjeldene vilkår gjelder mellom management/impresario, kunden og den engasjerte også kalt dj, entertainer, artist o.l. i vilkårene.

1. LEVERANSE, PRIS OG AVGIFTER

Prisen for leveransen og hva som er inkludert i honoraret, er etter hva som er oppført i tilbudet som er utsendt i egen mail.

Faktura og kredittkunder som ønsker å betale etter arrangementet blir belastet et gebyr på 250,- kr eks mva for å dekke booking fee, administrative kostnadder og forskuttering av honorar til DJ eller eksternt agency rundt den engasjere artist/dj. Dette fordi vi må stille oss selv som sikkerhet for den gjeldene artist/dj. Kunder som ønsker og betale forskudd via bank (senest 5 dager før) eller med kort/kontant senest samme dag og før arrangementstart slipper dette gebyret.

 1. STANDARD VILKÅR

Arrangør plikter å tilordne at Dj og medhjelper(e) får mat og alkoholfri drikke (kaffe/mineralvann)på arrangementer som krever opprigg før arrangementet starter. På arrangementer som har opprigg etter at middagen på arrangementet er ferdig, så må arrangør tilordne at det blir servert alkoholfri drikke (kaffe/mineralvann) til Dj og medhjelper(e). Arrangør plikter å tilordne overnatting for Dj og eventuelle medhjelper(e) ved arrangementer som er mer enn 2 timers bilkjøring unna/10mil eller ved oppdrag i tidsrom da det er dårlig vær og vei forhold. Dette vil således avtales spesifikt på kontrakten. Arrangør er ansvarlig for å registrere og betale avgift til Tono for opphavsrettighetene til musikken som blir spilt på arrangementssted. Vennligst sjekk www.tono.no for mere informasjon.

 1. KONTRAKTENS ØVRIGE VILKÅR

– Kontraktens omfang:

Kontrakten regulerer rettighetene og pliktene til arrangør og engasjerte i forbindelse med arrangementet. Selv om impressiario ikke er part i kontrakten, kan denne likevel direkte ovenfor arrangør og engasjerte gjøre gjeldende de rettigheter denne er gitt etter nærværende kontrakt.

 1. Om motkrav i kontraktens totale vederlag:

Arrangør kan ikke gjøre fradrag eller fremsette motkrav i det totale vederlag, såfremt fradraget / motkravet ikke er skriftelig erkjent eller rettskraftig avgjort.

 1. Mislighold -erstatning – heving:

Ved den engasjertes mislighold av denne kontrakt plikter denne å erstatte det direkte og dokumenterte økonomiske tap arrangør måtte lide. Erstatningen skal uansett begrense seg til det totale vederlag. Dersom den engasjertes ankomst blir forsinket grunnet offentlig transportmiddel eller trafikkuhell eller hendelser vedkommende ikke råder over, er denne ikke ansvarlig for tap som skyldes slik forsinkelse. Ved arrangørs mislighold av denne kontrakt plikter denne å erstatte det økonomiske tap den engasjerte måtte lide. Erstatningen skal uansett begrenses til det totale vederlag. Ved vesentlig mislighold av kontrakten kan denne heves. I tillegg kan det kreves erstatning i henhold til ovennevnte. Både manglende betaling av hele eller deler av det totale vederlag og hel eller delvis avlysning av arrangement, er å anse som vesentlig mislighold av denne kontrakt.

 1. Heving/Avbestilling:

Arrangementet godtas i sin helhet etter avtaleinngåelse og kan ikke avbestilles. Om arrangementet ikke kan bli gjennomført, godtar kunden å betale for arrangementets totale honorarer som avtalt.

 1. Annet bortfall enn heving av kontrakten:

Ved force majeure, slik som brann, landesorg, naturkatastrofe eller krig, bortfaller denne kontrakt uten at partene kan kreve oppfyllelse eller erstatning for det tap de måtte lide. Videre kan den engasjerte la kontrakten bortfalle ved legeattest ved sykdom eller ved innkalling til militær- eller siviltjeneste, uten at arrangør kan kreve oppfyllelse eller erstatning for det tap denne måtte lide. For øvrig kan den engasjerte la kontrakten bortfalle ved riksdekkende Radio- og TV-opptak, som ikke var kjent for den engasjerte på det tidspunkt kontrakten bleundertegnet.

 1. Bilde- og lyd opptak:

Leietaker godtar at Dj, artist eller medarbeidere hos Oslodj kan ta video/bilder under arrangementet. Om dette ikke ønskes av leietaker må det skrives skriftlig avtale om dette før arrangementet Dette gjør vi normalt på større arrangementer eller arrangementer med særskilte leveranser der vi ser nytten i foto eller video opptak.

 1. Endringer av avtalen:

Enhver endring av denne avtalen skal skje skriftelig fra kundens side.

Den engasjerte kan uten å informere kunden i forkant forandre på enkeltdeler av kontrakten så lenge det ikke går utover kvaliteten eller løsningen som er bestilt. Dette kan være f.eks å bytte et lydanlegg til et annet lydanlegg som er like bra eller bedre eller forandre på DJen til arrangementet hvis sykdom eller annet inntreffer. Den engasjerte vil til en hver tid kun ombooke en DJ hvis den nye DJen passer til de kriterier som er satt for arrangementet i forkant. Dette som f.eks musikkstil, musikkutvalg og muligheten til å lese den aldersgruppen festen representerer.

 1. Tvister og verneting:

All tvister etter denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger skal denne avgjøres ved de alminnelige domstoler Partene vedtar forretningsstedet til impresario som sitt verneting.

 1. Arrangørens plikt:

Arrangørens plikt er å påse at engasjertes utstyr under arrangementet ikke blir utsatt for hærverk eller lignende. Hvis så skulle skje så er arrangør erstatnings ansvarlig. Det er arrangørens plikt å engasjere vakter under store arrangementer, og innhente politiets tillatelse. Det er også arrangørs plikt og påse at alt det tekniske som strøm, heis, lydutstyr (om dj ikke har med dette selv), lysutstyr (om dj ikke har med dette selv) og annet som parkering er testet og avklart før djens ankomst. Ved feil eller mangler som nevnt der det oppstår forsinkelser eller annet som utsetter arrangementets tidsplan eller reduserer djens fremføringsmuligheter sees det som mislighold av kontrakten og omkostninger/tap arrangør måtte lide av dette, vil ikke være den engasjertes ansvar. I tilegg skal arrangør stille med minst 2 edrulige personer som bærehjelp med djens ankomst. Dette skal arrangør også stille med ved djens avreise. Ved brudd på dette som forsinket oppmøte av bærehjelp, ingen oppmøte av bærehjelp og/eller tydelig beruset oppmøte av bærehjelp, godtar arrangør et gebyr på 1500,- NOK for oppdrag i Oslo. Oppdrag utenfor Oslo belastet i tilegg med faktiske utgifter.

 1. Oppgjør og avbestilling:

Ved alle arrangementer skal oppgjør skje på forskudd til den engasjertes konto eller når den engasjerte ankommer arrangementets sted, hvis ikke annet er avtalt.

Kredittgodkjente foretak eller privatpersoner kan få kreditt. Ved bestilling og signering av denne kontrakten, anses bestillingen som endelig når den er signert enten via nettportalen, via papir eller via e-post og sendt over til den engasjerte.

Om arrangementet blir avlyst, utsatt, stengt, eller annet godtar arrangør at den engasjertes honorar betales i sin helhet slik kontraktens pris tilsier, innen avtalt tid uavhengig av andres skyld eller ansvar.

 1. Mat og drikke under arrangementet:

Dj og eventuelt medhjelper(e) har krav på fritt mineral vann under hele arrangementet og et måltid på oppdrag som overstiger 4 timer eller som innebærer overnatting (se eget punkt om dette). Om dette ikke blir tilbudt under arrangementet eller står klart (eller etter skriftlig avtale). Godtar arrangør et gebyr på 500,- NOK for og dekke DJens muligheter til å kjøpe seg mat og drikke på egenhånd etter endt arrangement eller på stedet DJ utfører oppdraget på.

Her er det viktig å presisere at kunden er pliktig til å by DJ på drikke og eventuelt mat.

 1. Oppdrag med overnatting:

Alle oppdrag som innebærer reise på vei i mer enn 2 timer (hver vei), flyreiser eller arbeide for arrangøren i mer enn 6 timer med mer enn 2 timer reisevei. Har DJ krav på overnatting. Arrangør kan fritt velge om den engasjerte eller seg selv skal ta av seg bestilling av rom. Kostnadden for dette tilfaller uansett på arrangør. Minstekravet er et eget rom med bad, dusj og WIFI-Internet med tilhørende frokost.

Før hvert arrangement skal arrangør oversende den engasjerte kopi av bestillingen som er blitt gjort på et rom. Hvis dette ikke er avklart senest 7 dager før arrangement datoen kan den engasjerte booke nermeste overnattingsmulighet på arrangørens regning opptil 1250,- kr pr person (hvis Dj har med reisefølge/crew/teknikere eller behjelpelig mannskap).

 1. Ved Ankomst av DJ:

Arrangør skal ha følgende punkter klart til ankomst av DJ

* Et bord DJ kan bruke (Helst Høyde 1M, Bredde 80cm, Lengde 2M).

* Minimum 4m2 Plass rundt DJ.

* Mineralvann eller annet tilgjengelig for DJ (informer om eventuel selvbetjeningsmuligheter).

* Strøm i umiddelbar nærhet av DJen sin plass og der anlegget skal stå. Industribygg med 3-Fas må legge opp fordelingsboks til

1-Fas i forveien av arrangementet.

* 2 edrulige personer som kan bistå bæring der det er nødvendig.

* Ha et varmt måltid klart for DJ hvis oppdragets varighet er over 4 timer.

* Parkeringsplass med max 5min gange fra stedet. Plassen skal kunne parkere en middels varebil.

Steder der det kreves betaling for parkeringen. Skal arrangør betale for tiden DJ skal være på stedet.

 1. Parkerings Bøter som tilkommer DJens bil pga: 

* Feil anvist plass av arrangør.

* Utvidelse av spilletiden der DJ/Kunden ikke får muligheten til og betale for mer tid.

* Plassen har en maks antall parkeringstimer der DJ ikke får tak i en annen plass.

* Eller annet hinder.

 1. Strøm og teknisk på stedet: 

Arrangør har ansvaret for at stedet DJ skal spille på tilfredsstiller de krav på elektrisk anlegg som er krevet.

Arrangør står ansvarlig for alle skader det elektriske anlegget vil påføre DJ eller OsloDJ sitt utstyr under oppdragstiden

 1. Utstyr og teknisk: 

Arrangør har fult ansvar for alle produkter DJ eller Oslodj medbringer seg til oppdraget. Ved hæreverk, skader eller tyveri står leietaker ansvarlig for dette i sin helhet. Uavhengig av andres skyld, forsikring eller annen tredjepart. Utvidelse av spilletid Dette må avklares før arrangementets dato, ved forespørsel om dette under oppdraget eller samme dag kan dj/oslodj kreve et høyere honorar en ordinært. Ved utvidelse av spilletiden kan kredittgodkjente kunder bli etterfakturert med normalt 14. dagers betalingsfrist. Andre må betale med kort/kontant på stedet. Hvis «ikke kredittgodkjente» kunder ikke kan betale hele beløpet på stedet, kan dette etterfaktureres mot et gebyr på 250,- NOK

 1. Når kunden besørger utstyr og kun leier DJ:

På oppdrag der kunden selv skal besørge for det tekniske utstyret helt eller delevis, plikter arrangør at dette blir avklart skriftlig med den engasjerte. Her skal kunden beskrive hva slags lyd, lys og djutstyr som vil stå på stedet. Om ikke kunden har teknisk utstyr som eks Djutstyr som holder de standarer som våre djer krever. Vil kunden få mulighet til og skaffe dette selv eller leie dette fra vår egen tekniske avdeling. Hvis avklaringen av utstyr ikke blir gjort, anser vi at kunden har anskaffet utstyr som er generelt Rider vennlig. Men hvis dj møter opp til et lydanlegg eller djutstyr som kan gi utslag på djens fremføringsemne, kvalitet eller annet som gjør at djen ikke kan gjøre den jobben har er booket til og gjøre. Det vil da bli sett på som et kontraktsbrudd fra arrangørs side og dj kan da selv velge og gjøre jobben eller ikke. Uansett vil arrangør være betalingspliktig for den engasjerte.

 1. Kontrakten:

* Kontrakten er bindene for kunden fra det øyeblikk kunden bekrefter denne bestillingen pr e-post.

eller signerer via vår elektroniske kontrakt side eller via skriftlig brev.

* Kontrakten er kun bindene for begge parter når kunden mottar en ordrebekreftelse på e-post eller post.

* Hvis kunden ikke mottar noe bekreftelse er det heller ikke booket en DJ for kunden.

 1. Grunner til at kontrakten kan uten konsekvens bortfalle for OsloDJ sin del: 

* Feil informasjon til Oslodj før/under/etter arrangementet rundt beregning av pris, tildeling av DJ osv.

* Feil informasjon om arrangement sted eller foradring av dette i ettertid.

* Ikke korrekt informasjon om kunden iht folkeregisteret/brønnøysundregisteret eller annet.

* Ikke samme kunde på kontrakt som på forespørsel/pristilbud.

* Kunden er ikke kredittverdig eller kan gjøre opp for seg etter gjeldene vilkår.

 1. Hvis kunden ønsker og forandre på avtalen må dette gjøres skriftelig pr epost. 

Det gis ingen garanti for at kundens forandringer rundt oppdraget i ettertid kan bli gjort, og kan derfor ikke kreve avslag, reduksjon eller avbestilling på grunnlag av dette. Når kontrakten er godtatt vil det bli krevd for det totale beløpet i sin helhet.

 1. Oslodj Agency Online Portal

– Portalen

Arrangør er selv ansvarlig for og følge opp alle detaljer og se til at dette er korrekt. Forandringer kan gjøres i systemet opptil 3 dager før arrangementet. Etter dette blir portalen stengt for endringer. Portalen er en side som er sømløst tilknyttet vårt system og den aktuelle djens system. Arrangør kan se hvem dj som er ført på oppdraget, oppdragsinformasjon tidspunkter m.m. Kunden er selv ansvarlig og fylle inn ønskelåter og kjøreplan for DJ. Mer om dette på arrangørens portalside. Kunden står selv ansvarlig og skaffe eventuell hjelp til og bruke portalen. Hjelp kan fåes fra en av Oslodj sine kundebehandlere pr telefon eller epost. All informasjon som ligger i portalen er det som regnes som endelig informasjon fra kunden og oppdraget vil bli utført deretter. Kunden står selv ansvarlig for feil, forsinkelser osv, som måtte oppstå ved at informasjonen på portalen er feil.

Generelle Utleie og produksjonsvilkår

 • 1.a Leietaker må være myndig 18 år for og leie. Leietaker godtar å bli kredittsjekkes hvis utleier finner dette nødvendig. Utleier plikter ikke å utlevere utstyr om leietaker ikke møter opp ved utlevering på stedet og/eller sender en stedfortreder for å motta som ikke er godkjent som leietaker av utleier. Leietaker blir allikevel fakturert for bestilt leie og ekstra kostnader rundt dette. Det er leietakers ansvar å gå over utstyret sammen med utleier før leietaker forlater utleier eller etter at utleier er ferdig ute hos leietakeren. Eventuelle feil, mangler eller annet skal tas med en gang.
 • 1.b Et tilbud er kun ansett som et prisestimat og ikke bindene for utleier før det blir utstedt en ordrebekreftelse etter tilbudsaksept fra leietaker. Ved ønske om endringer fra leietaker etter kontraktinngåelse/ordrebekreftelse utstedt, godtar leietaker at utleier kan trekke seg ut av kontrakten om nødvendig uten form for erstatning eller økonomiske forpliktelser for leietakeren.
 • 2 Utstyret er ikke forsikret på noen måte fra utleier og utleier har heller intet ansvar for leide produkt(er) da det forlater utleiers varetekt. Leietaker har fra han/hun henter/mottar leide produkt(er) fullt ansvar for utstyrets bruk, oppbevaring og håndtering under bruk.
 • 3.a Om leietaker ikke får brukt hele eller deler av de leide produkter gir dette ingen reduksjon i pris.
 • 3.b Vi tar ikke ansvar eller gir avslag i avtalen for dårlig vær å avbrudd eller annet som på grunn av dette: Forsinker oss, begrenser oss eller gjør at utstyret som er bestilt, helt eller delevis ikke kan benyttes til det faktiske formål.
 • 4 Leietaker står selv ansvarlig for at stedet har nok strøm til utstyret som blir leid. Om utleier skal levere eller/og montere bestilt utstyr og pga lite strøm på stedet ikke kan montere opp gjeldene produkt(er) må leietaker allikevel stå til rette for dette og betale hele leien for bestilte produkt(er).
 • 5 Leietakeren plikter og bruke utstyret til det formålet utstyret er laget for. Leietaker plikter også og selv anskaffe nødvendig informasjon om bruken av utstyret, eller ved mer krevende utstyr stille med kompetente personer til og bruke utstyret. Utleier har ingen ansvar for skader på utstyret, personer eller materiell som oppstår under leieperioden.
 • 6.a Bruker/leietaker plikter å alltid bruke sertifisert personell til bruk av utsyr som krever dette. Utstyr som: løfteanordninger, scene teknisk og annet teknisk utstyr der allmenn kunnskap ikke er tilstrekkelig.
 • 6.b Ved teknikere fra oss til avvikling skal leietaker meddele sine tekniske krav, god tid i forveien og logistikken rundt det skal være avklart før prøver og avvikling/show. Utleier står ikke ansvarlig for merkostnader eller forsinkelser grunnet mangelfull opplysning i forkant.
 • 7 Foreninger, lag eller organisasjoner der det ikke står opplyst om verdi eller annen sikkerhet for utleier skal betales kontant/kort ved henting/utlevering. Leietakeren her må også være en privat person, men kvitteringen kan utskrives til selve kunden.
 • 7.a Privatpersoner skal betale kontant/kort ved henting/utlevering. Kreditt kan søkes om i forkant. Dette må skje senest 10 dager før leiestart.
 • 7.b Bedrifter har mot kredittsjekk normalt 10. Dager netto betalingsbetingelser. Foretak som ikke har kreditt har samme betingelser som privatpersoner.
 • 7.c Kommunen har normalt 14. eller 30. Dager netto betalingsbetingelser etter avtale.
 • 7.d Kunden kan etter kontraktinngåelse/bestilling/avtale, avbestille gjeldene leie inntil 10 dager før oppført leieperiode/leiedato som er oppført i utsendt tilbud/ordrebekreftelse. Ved bestillinger eller avbestillinger som gjøres senere enn 10 dager før gjeldene leieperiode/leiedato godtar leietaker at avbestilling ikke kan gjøres. Om leietaker allikevel ønsker og avbestille sin leie hos utleier, godtar også leietaker at utleier kan kreve hele leiesummen i sin helhet uten noen form for rabatt eller andre fratrekk som kunden ellers ville sett på som rettferdig.
 • 7.e Kunden kan etter kontraktinngåelse/bestilling/avtale endre sin ordre inntil 10 dager før oppført leieperiode/leiedato som er oppført i den bestillingen som har blitt gjort. Endringer i form av nedskaleringer, senere enn 10 dager før gjeldene leieperiode/leiedato godtas ikke. Men der leietaker har en bestilling som har blitt gjort 9 dager eller mindre før gjeldene leieperiode/leiedato godtas det at leietaker innen 24timer/1dag kan gjøre sine endringer i sin bestilling uten krav om vederlag. Dette godtas kun der leietakeren har skriftlig orientert utleier om dette pr epost og innenfor 24 timer etter første aksept av tilbud/utført bestilling hos utleier.

Under leieperioden

 • 8 De leide gjenstandene skal kun benyttes til det spesifiserte formål på den oppgitte adresse.
 • 9 Salgspant: Varene tilhører utleier. Det spesifiseres likevel at utleier har salgspant i de spesifiserte varene I samsvar med pantelovens bestemmelse.
 • 10 Gjenstandene kan ikke videreleies, lånes ut eller pantsettes uten skriftlig samtykke fra styreleder/prokurahaver i selskapet.
 • 11 Utstyret er ikke forsikret. Utstyret må da brukes med omhu og oppbevares tryggest mulig. Ved oppbevaring på arbeidsplass, hjemme eller på et lokale må leietaker selv finne ut av om stedet er forsikret for tyveri/hæreverk etc, for de leide gjenstander. Oppbevaring i bil er ikke tillatt på noen måte da din bilforsikring normalt ikke dekker dette. Ved oppbevaring hjemme, undersøk med ditt forsikringsselskap om de dekker de innleide gjenstandene og om forsikringen din dekker stor nok sum ved tyveri. Leietaker må vurdere om oppbevaring er forsvarlig uansett sted å det foreligger en plikt å sjekke dette. Om utstyret ikke kan oppbevares trygt under leieperioden forplikter leietaker å skriftlig meddele dette til utleier. Utleier kan etter vurdering trekke seg ut av leieavtalen.
 • 12 Utleier har intet ansvar for tap leietaker måtte ha som følge av feil som har oppstått på gjenstandene mens disse er i leietakers varetekt. Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Utstyret må kun brukes i følge instrukser gitt av utleier eller eventuelle medfølgende brukerveiledninger. Skader påført utstyret av leietaker som f. eks inngrep på utstyret utført av leietaker, overbelastning, misbruk eller bruk av utstyret i miljøer som skader utstyret (f. eks unormale temperaturer, miljøer med mye støv, røykmaskiner, fuktighet, pyroteknikk etc.) vil bli reparert på leietakers bekostning.
 • 13.a Ved tekniske problemer på utstyret skal dette meddeles utleier på SMS til vår vakt telefon. Det skal oppgis informasjon om problemet og hvem som sender sms. Informasjon kan sendes til vakt mobil 99 55 71 11. Saken vil bli oppfulgt snarest. Ved teknisk svikt der leietaker selv har brutt noen av de andre utleie vilkårene som en grunn til den tekniske svikten står leietaker ansvarlig for de ekstra omkostninger saken har påført utleier.
 • 13.b Utleier stiller kun med bistand innen normal arbeidstid. Bistand ved teknisk svikt gjelder kun før arrangement start.
 • 13.c Leietaker er selv ansvarlig for å sjekke utstyret etter henting fra oss. Det påhviler leietakeren ansvar å ikke benytte utstyr som tilsynelatende ikke er i den stand det ble utlevert i, dette i form av hendelser som kan ha påvirket utstyret i tiden imellom fra oss og frem til kundens sted. Dette for å unngå ytterligere skader/feil på produktet(ene) for at du som kunde skal slippe unødvendige ekstra omkostninger i form av merskade hvis bruk. Ta alltid kontakt med en tekniker fra oss for og forsikre deg.
 • 14 Ved langtidsleie der leietaker leier en eller flere produkter fra utleier over lengre tid, er det leietakers ansvar å vedlikeholde utstyret. Leietaker anses som pliktig til selv å bytte pærer, sikringer, røykvæske eller andre forbruksartikler utover leieperioden. Kunden bærer selv omkostningene for nytt materiell av typen nevnt over under langtidsleie som overgår 3 dager.
 • 15.a Ved teknisk svikt må leietaker kontakte tekniker hos utleier, å eventuelt selv returnere utstyret. Om tilsvarende utstyr ikke kan utleveres, reduseres leien i forhold til tiden. Annen erstatning eller godtgjørelse innrømmes ikke. Utleier er ikke ansvarlig for skade vårt utstyr måtte påføre annet utstyr. Utstyret kan bare tilkobles annet teknisk utstyr etter avtale med utleier. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for økonomisk tap, tort og svie eller skade påført personer eller gjenstander, forårsaket av eller med de produkter og utstyr leiekontrakten omfatter.
 • 15.b Leietaker kan motta telefonisk bistand under leieperioden i normal åpningstid. Ved brukerfeil der kunden pga mangelfull kunnskap eller lignende trenger bistand anses dette som en teknikertjeneste. Minstegrunnlag for denne tjenesten er 1 (en) arbeidstime fra kr 450,- (pris vil variere etter tidspunkt for henvendelsen.)
 • 15.c Hvis leietaker bruker egen lydtekniker, lystekniker, rigger eller lignende stiller utleier seg ikke ansvarlig eller gir noen form for prisreduksjon ved feilbruk av utstyret eller annet som gjør at utstyret ikke fungerer helt eller delevis som det normalt skal.

Når leien eller oppdraget skal avsluttes

 • 16 Utstyret må innleveres innen den oppførte avtalte frist. Leietaker/henter, godtar at det påløper full dags leie pr. påbegynt døgn etter fristens utløp.
 • 17 Det påhviler leietaker å uoppfordret returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode. Leietaker godtar at det påløper full leiepris etter våre satser om utstyret ikke tilbakeleveres til avtalt tid. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 virkedager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen, kan Utleier fakturere utstyret som solgt til listepris.
 • 18 Utstyr skal leveres tilbake i den mengde og stand det ble utlevert i og pakket på samme måte. Dette gjelder også kabler. Om Utstyr, kabler eller annet levert fra utleier, blir tilbakelevert i en stand der utleier må vaske, pakke om eller at kablene er levert i en såkalt krusedull. Må kunden betale et gebyr på kr 500,- eks mva pr påbegynte arbeidstime for arbeidstid som brukes på å rette opp dette. Ytterligere erstatningskrav kan tilkomme dersom kabler blir innlevert med bulker, knekk, brudd og vridninger som kan eller har forringet levetiden betraktelig, eller forårsaket permanent skade. Dette kontrolleres ved innlevering. Unntak fra denne paragrafen er der kunden synlig har gjort sitt beste. Vi straffer normalt kunder for slurv som går utover oss/neste kunde.
 • 19 Leietaker er ansvarlig for skade og tap på de leide gjenstandene, og eventuell skade eller tap skal straks erstattes av leietaker, uten hensyn til andres skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Unntatt herfra er normal slitasje. Leietaker står ansvarlig uansett hendelse, årsak / situasjon som oppstår.
 • 20 Utleier tilbakebetaler ikke leie uansett hendelse leietaker må ha som medfører at leide produkter ikke blir brukt til sitt egentlige bruk.
 • 21.a På oppdrag der utleier må hente utstyret etter endt leieperiode hos leietaker, plikter leietaker å stille opp til kontroll av de leide gjenstander. Leietaker kan etter avtale og gitt fullmakt til en navngitt person, sende en stedfortreder. Hvis leietaker eller leietakerens stedfortreder ikke møter opp vil utstyret bli kontrollert på utleiers lokaler. Leietaker godtar at leietaker ikke kan kreve noen form for tilbakelevering kvittering da leietakeren ikke var tilstede under avhenting av gjeldene leie. Hvis utleier ikke kan utføre noen kontroll på gjeldene sted leietakeren har det leide utstyret, godtar leietakeren at utleier må utføre din kontroll på sine lokaler. Leietaker plikter da og møte opp på utleiers lokaler for medkontroll av det utleide utstyret, og ikke senere enn en virkedag etter avhenting.  Om leietaker ikke kan stille opp for medkontroll av utstyret, godtar leietaker også her, at utleier kan inndrive sine krav i form for erstatning og samtidig ikke utlevere noen tilbakeleveringskvittering om utstyret ikke er i den stand, mengde eller mot andre forhold som gir utleier grunnlag for en erstatning.
 • 21.b Uten en tilbakelevering kvittering, godtar leietaker at med dette har utleier aksept fra leietaker å kunne inndrive eventuelle krav om erstatning. Leietaker godtar også at hvis ikke utleier kan utlevere en tilbakelevering kvittering på grunn av forhold som står imot det, at utleier kun kan utlevere et skadeskjema som beskriver de gjeldene forhold. Leietaker godtar at og signere på et skadeskjema eller ikke,  ikke vil utgjøre noen forskjell på det erstatningskravet og erstatningsansvaret leietakeren har.
 • 21.c Utleier utfører kun en første konsultasjon av den eller de feil, mangler og tap som ligger til grunn. Leietaker godtar derfor at den utdypende tekniske skade betegnelsen kan bli forandret i ettertid når dette har blitt nøyere kontrollert, hos oss eller hos en av våre sertifiserte serviceverksteder.
 • 21.d Leietaker skal være i forstått utleie vilkårene, ved brudd på vilkårenes paragrafer, skal leietaker stå til fullt ansvar for de paragrafer saken faller under. Ved bortkommet utleid utstyr, tyveri, hæreverk, skade, feil innstillinger eller annet der utstyret tilbakeleveres, ikke tilbakeleveres eller delvis tilbakeleveres i en stand den ikke ble utlevert i tilfaller det full erstatning etter listepris, påløpende leiepris eller reparasjonskostnader i tillegg på leietakers egen regning.
 • 22 Leietakeren godtar at kvitteringer, faktura og purringer blir sendt elektronisk via e-post til den epostadressen som utleier og leietaker har kommunisert med.
 • 23 Leietaker godtar også at Utleier i ettertid kan sende ut nyhetsbrev via e-post rundt generell informasjon tilknyttet utleiers virksomhet. Leietaker kan når som helst melde seg av dette.

Funksjonalitet, refusjon, avslag og leveranse

 • 24.a Utleier skal levere funksjonsdyktig utstyr. Hvis produktet viser seg og ikke være funksjonsdyktig vil utleier søke å rette opp feilen innenfor rimelighetens grenser enten med hjelp over telefon for og gi veiledning rundt feilsøking og oppretting, eller ved og utlevere et erstatningsprodukt fra utleiers hovedlager ved retur av det ikke funksjonsdyktige produktet. Leietaker kan uansett ikke kreve refundering av leiebeløpet utover den forholdsmessige del av leiesummen og kun hvis utleier ikke kan utlevere et erstatningsprodukt fra hovedlager eller etter avtale. * Her gjelder Refusjon og avslagsvilkårene §24.c
 • 24.b Leietaker aksepterer at utleier kan inndrive sine krav i henhold til kontrakt uten nærmere forvarsel.
 • 24.c Ved kompensasjoner eller avslag på prisen i avtalen gis det kun oppad til det eller de gjeldene produktet/produktene det gjelder. Hvis produktet er i en kjede av andre produkter gis det maks oppad til 20% avslag på de andre produktene og oppad til 100% avslag på gjeldene produkt. Kjeden av utstyr begrenser seg til mellom komponentene og ikke eksternt utstyr tilknyttet produksjonen levert av oss. (Eks en defekt lydmikser gir ikke kompensasjons grunnlag for scene og lysutstyr).

kompensasjoner skal kun gis der det er en tydelig produkt feil enten software eller hardware basert der det tydelig fremkommer feil på utstyret og ikke brukerfeil.

Det gis aldri kompensasjoner på transport og vare tjenester så frem til at varen eller tjenesten faktisk blir levert. Vi tar ikke ansvar for kø, veiarbeid, rush, omkjøring, vær og vind eller andre forhold som begrenser, forsinker eller hindrer oss til å levere i tide. Dette er en generell risiko uansett ved transport uavhengig av transportør som kunden aksepterer.

Det gis ikke kompensasjon eller avslag i pris på utstyret eller tjenesten uansett ved forsinkelser i transporten på grunn av hendelser vi ikke står ansvarlige for (ref tekst over).

Det gis aldri kompenasjoner på teknikere eller annet personell, untatt ved grove overtredelser.

Denne kompensasjonsordningen aksepterer du når du bekrefter en bestilling fra oss.

 • 25 Utleier har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Alt utstyr blir grundig sjekket ved innlevering og før utlevering for å sikre leietaker at det utstyret leietakeren har bestilt holder de krav produktet tilsier å levere. Utleier stiller seg ikke ansvarlig for de problemer, forsinkelser eller økonomiske tap leietaker får ved mangelfull kunnskap for å bruke utstyret eller ved skader eller feil oppstått ved transportering eller bruk av utstyret når utstyret er i leietakers varetekt.

Når utleier bistår ute hos leietakeren

 • 27 Leietaker aksepterer at utleier kan inndrive sine krav i henhold til kontrakt uten nærmere forvarsel.
 • 28 Leietaker er under hele arrangementet ansvarlig for at utstyret er beskyttet både mot tyveri, hærverk eller skade forvoldt av andre før, under og etter arrangementet *les også §20. Leietaker pliktes til å sikre, låse eller ha vakter rundt eller ved utstyr før, under og etter arrangementer og lokalet/arrangementplassen for å unngå noen av disse situasjonene, også da utleiers personell er på stedet da utleiers personell ikke er sertifiserte vakter eller sikringspersonell for annet enn driften på utstyret og ikke for tyveri, hærverk eller annen skade som måtte forårsakes av andre.
 • 29 Leietaker er ansvarlig for skade og tap på de leide gjenstandene, og eventuell skade eller tap skal straks erstattes av leietaker, uten hensyn til andres skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Unntatt herfra er normal slitasje. Leietaker står ansvarlig uansett hendelse, årsak / situasjon som oppstår, uansett om utleier selv er på stedet, unntatt her er om utleiers personell og mannskap selv har forårsaket skaden.
 • 30 Ved leie av utendørsutstyr og scener gjøres følgende forhold gjeldende: Leveransen anses som utført selv om byggingen / rigging ikke har latt seg gjennomføre, eller er forsinket som følge av ekstremt dårlig vær eller andre ytre fysiske omstendigheter, så fremt vi på det avtalte leveringstidspunktet befant oss på leveringsstedet med det avtalte utstyr. Økte kostnader til personell og transport som følge av ovenstående må dekkes av oppdragsgiver. Eventuelle kostnadsbesparelser som følge av avlysning tilkommer oppdragsgiveren. Ved vindstyrker eller vindkast over 15 m/sek vil vi løpende måtte vurdere sikkerheten. Dette kan medføre at arrangementet må stanses / utsettes / avlyses, og er da en avgjørelse vi tar av sikkerhetsmessige årsaker. Det økonomiske ansvar hviler i alle slike tilfeller på arrangør/leietager. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning. Det poengteres at en utendørs scene ikke kan garanteres å være sikret for alle tenkelige værsituasjoner. Ved vindstyrker eller vindkast over x antall m/sek vil vi løpende måtte vurdere om taket må senkes, evt. om det må endres takvinkel. Likeledes kan det bli aktuelt å fjerne duker for bedret vindgjennomgang. Dette kan medføre at arrangementet må stanses / utsettes / avlyses, og er vår scenemesters sikkerhetsmessige vurdering i samråd med ledelsen hos utleier. Regn i kombinasjon med ugunstig vindretning kan innebære at hele eller deler av sceneområdet blir eksponert for vann. Utleier kan ikke påta seg noe ansvar verken praktisk eller økonomisk for artister eller tredjeparts teknisk utstyr i slike tilfeller, og det vil alltid være leietagers ansvar å iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader i slike tilfeller. For øvrig er arrangør ansvarlig for sikkerheten til artister og medvirkende på scenen. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Scenen er ikke utstyrt med lynavleder. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning. Ved svikt i annet teknisk utstyr som er levert i kombinasjon med utendørs scene fra Utleier, for eksempel lyd- lys- eller videoutstyr, som følge av værpåvirkning, kan det ikke kreves reduksjon i leieprisen såfremt utleier søker å få utstyret operativt igjen, med mindre det dreier seg om uaktsomhet fra utleiers side. Partene er kjent med risikoen for å benytte følsomt elektronisk og elektrisk utstyr ment for innendørs bruk, utendørs.
 • 31 Parkering for biler, lastebiler, semitrailere og hengere som vi benytter i forbindelse med det aktuelle arrangementet må arrangeres i umiddelbar nærhet både under avlessing / pålessing og opprigg / nedrigg. Kostnader forbundet med parkering, og transport av slikt materiell til anvist parkeringsplass under arrangementer om denne ikke er i umiddelbar nærhet, tilfaller arrangør. Avlessing fra utleiers kjøretøy skal skje nærmest mulig inngangen til lokale, bygg eller arrangement plass leietaker tilbyr utleier. Om området står i strid med kommunen eller private parkering organers parkeringsvilkår der vi får bøter eller andre utgifter på dette, tilfaller dette leietaker. Unntatt her er om utleiers mannskap eller personell selv parkerer utleiers kjøretøy på opplyste ulovlige plasser der tillatelse ikke er gitt. Vi oppfordrer derfor leietaker og søke dispensasjon eller tillatelse for våre kjøretøy.
 • 32 Leietaker som er oppført på kontrakten er den eneste som kan underskrive kontrakten, leietaker må også være myndig / over 18 år. Utleier plikter ikke å utlevere utstyr om leietaker ikke møter opp ved utlevering på stedet. Leietaker blir likevel fakturert for bestilt leie og ekstra kostnader rundt dette.
 • 33 Leietaker skal være innforstått utleie vilkårene, ved brudd på vilkårenes paragrafer, skal leietaker stå til fullt ansvar for de paragrafer saken faller under. Ved bortkommet utleid utstyr eller tyveri, under oppdrag som leietaker ikke vil stå til rette for vil bli politianmeldt. Leietaker blir også pålagt de utgifter som faller på oss i form av tid og kostnader rundt saken. Om et foretak / firma står som leietaker gjelder vilkår og erstatnings ansvar uansett om foretaket / firma(es) referanseperson er en ansatt. Om referanseperson ikke er ansatt hos gjeldene foretak / firma blir referanseperson pålagt alle utgifter og leie. Forholdet blir også anmeldt.
 • 34 Utleiers mannskap har rett til fritt mineralvann på leietaker eller arrangørs egen regning under arrangementet når vårt personell er innleid på stedet. Ved oppdrag på arrangementer der det behøves overnatting for utleiers mannskap kan leietaker velge om utleier selv skal finne hotell rom til mannskapet og legge dette i tillegg til gjeldene oppdrag eller leietaker kan selv booke hotell rom etter eget valg. Hotellet skal være i nærheten av arrangementet, maks 5km fra arrangementet og være tilgjengelig for utleiers mannskap til enhver tid under hele oppholdet.
 • 35 Leietaker får ikke fratrekk i prisen eller annet på utstyr om utstyret ikke kan benyttes på gjeldene sted.
 • 36 Leietaker plikter å opplyse utleier om all informasjon som er nødvendig for utleier innenfor arrangementet og sted. Her gjelder plassering av utstyr, sted (adresse), monterings-/leveringstidspunkt, kontakt telefon-/mobilnummer til kunde eller andre utleier skal møte m.m. Om utleier blir forsinket i form av dårlige opplysninger, feil adresse, eller at leietaker ikke er på stedet m. m er ikke utleier ansvarlig for de konsekvensene leietaker får av dette. Alle økonomiske ekstrakostnader utleier får i form av ekstra kjøring, lønn til mannskap m. m kommer da i tilegg på leietakers egen regning. Utleier blir også fratatt alt ansvar i form av forsinkelser og økonomiske tilegg leietaker får på grunn av dette.
 • 37 Leietaker plikter å stille opp med bærehjelp ved oppdrag som krever dette og som er avtalt på forhånd. Om ikke leietaker har bestilt crew-mannskap fra utleier. Alle ekstrakostnader utleier får for å innleie eget eller andre aktørers crew-mannskap kommer som ekstra tillegg på leietakers egen regning. Utleier fratar seg ansvaret ved forsinkelser eller økonomiske problemer dette må medføre for leietaker.
 • 38 Ankomst/transport. Leietaker må sørge for at det er mulig å komme frem til produksjonsstedet med den type bil som blir benyttet i produksjonen. Leietager har ikke rett til erstatning av eventuelle tap som følge av at utleier ikke kommer frem til produksjonsstedet. Dersom det er vanskelig adkomst til produksjonsstedet skal Utleier informeres om dette skriftlig i god tid i forveien. Eventuelle kostnader som påløper som følge av vanskelig adkomst påløper Leietaker. Leietaker plikter å stille med avtalt utstyr som truck etc. dersom dette kreves i forbindelse med produksjonen. Leietaker må sørge for fri parkering for utleier sine kjøretøy som følger med produksjonen i nærhet av produksjonsstedet. !
 • 39 Produksjonsstedet må være ryddet og klart når utleier ankommer stedet. Arrangementsansvarlig skal være på plassen når utleier ankommer. Dersom produksjonsstedet er utendørs eller i annet fuktig eller støvete miljø skal dette meldes skriftlig til utleier god tid i forveien eller så raskt det oppdages. Omkostninger for sikring av utstyr eller lignende mot disse eller andre elementer som kan berøre vårt utstyr slitasje, skade, eller annet vil tilfalle leietaker.
 • 40 Utstyret er ikke forsikret. Leietakeren står for ansvaret for utstyret ved hendelser uansett om utleiers personell er tilstede eller ikke. Ved oppbevaring av utstyret hos leietaker eller på leietakers arrangementplass, påhviler det leietakeren å gjøre det som er nødvendig for å sikre utstyret mot tyveri, hærverk, brann eller lignende. Om nødvendig må leietaker leie inn godkjent vaktselskap for døgnsikring om lokalet ikke er forsikret eller kan låses med FG3/4 godkjente låser. Vi oppfordrer leietakeren til å avklare de forsikringsmessige forhold på stedet eller kjøpe en forsikring for gjeldene arrangement eller leie fra en forsikringsagent.
 • 41 Så frem at kunden ikke fremmer missnøye eller andre ønsker rundt den tekniske leveransen både før og under et arrangement, utleie eller show anses leveransen som komplett og tilfredstillende. Missnøye eller ønske om justeringer skal fremmes det personell fra oss som er på stedet før eller under arrangementet slik at vårt mannskap får en mulighet til å gjøre noe med saken. Hvis denne muligheten ikke gis før eller under arrangementet til vårt personell gis det heller ingen kompensasjon eller avslag i prisen i etterkant.
 • 42 Leietaker står selv ansvarlig for at de leide objekter er det kunden faktisk trenger. Vi tar ikke ansvar for feilbestillinger, mangelfulle bestillinger eller lignende. Kunden har det hele ansvaret og fremme sitt behov tydelig å eventuelt invitere til en befaring / prosjektmøte for å avklare dette. En bestilling anses som endelig når den har blitt gjort.

IT og Streaming

5.1 Ved bruk av eksterne IT, bilde eller andre online baserte løsninger gjelder våre tilbyderes egne vilkår for tjenesten. Dette kan være eksempel være innenfor programvare, streaming eller annet soft/hardware baserte produkter som kan ha svakheter utleier ikke kan stå til rette for.

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop
Skroll til toppen
0

Your Cart